Ν.Σ. Μαυρογιάννης

Προσωπική Ιστοσελίδα

ball_sgreen.gif

 

Διαγωνίσματα

ball_sgreen.gif

 

 

 

 

 

Ωριαία

Διαγωνίσματα

 

 

Πρόκειται για ωριαία διαγωνίσματα στα αντίστοιχα κεφάλαια που έχουν γράψει οι μαθητές μου τα

τελευταία χρόνια. ΄Ολα τα διαγωνίσματα έχουν την ακόλουθη διάρθρωση:

Απαρτίζονται από δύο ζητήματα.

Το πρώτο ερώτημα κάθε ζητήματος είναι πάντοτε μία άσκηση του σχολικού βιβλίου (Α' ή Β' ομάδας).

Το δεύτερο περιέχει ένα ή περισσότερα ερωτήματα επί αυτής.

Yπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν για αυτή την επιλογή. Ο σπουδαιότερος είναι ότι οι μαθητές πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν  το βιβλίο τους. Και να δουλεύουν κριτικά με αυτό. Να μάθουν να αναμετρώνται με τις όποιες δυσκολίες του. Το σχολικό βιβλίο είναι ένα σημείο αναφοράς και πρέπει να αποτελεί το ελάχιστο σημείο ελέγχου των γνώσεων. 'Ενας άλλος λόγος είναι ότι πρέπει να επιβραβεύεται και η προσπάθεια ενός μαθητή που έχει ασχοληθεί λίγο: Η επιλογή υλικού από το σχολικό βιβλίο αποτρέπει την ολική αποτυχία.

Γ'

Τάξη

Θετική

και

Τεχνολογική

Κατεύθυνση

Σχ. Έτος  \  Κεφάλαιο

Μιγαδικοί Αριθμοί

Όρια - Συνέχεια

Παράγωγοι

Ολοκληρώματα

1999-2000

com9900.pdf

con9900.pdf

Aπαντήσεις

der9900.pdf

Aπαντήσεις

int9900.pdf

2000-2001

com0001.pdf

con0001.pdf

Aπαντήσεις

der0001.pdf

Aπαντήσεις

int0001.pdf

2001-2002

com0102.pdf

con0102.pdf

Aπαντήσεις

der0102.pdf

Aπαντήσεις

int0102.pdf

2002-2003

com0203.pdf

con0203.pdf

Aπαντήσεις

der0203.pdf

Aπαντήσεις

int0203.pdf

2003-2004

com0304.pdf

con0304.pdf

Aπαντήσεις

der0304.pdf

Aπαντήσεις

int0304.pdf

2004-2005

com0405.pdf

con0405.pdf

Aπαντήσεις

der0405.pdf

Aπαντήσεις

int0405.pdf

2005-2006

com0506.pdf

con0506.pdf

Aπαντήσεις

 der0506.pdf

Aπαντήσεις

int0506.pdf

2006-2007

 com0607.pdf

con0607.pdf

Aπαντήσεις

 der0607.pdf

Aπαντήσεις

 int0607.pdf

2007-2008

com0708.pdf

Aπαντήσεις

 con0708.pdf

Aπαντήσεις

 der0708.pdf

 

 int0708.pdf

 

2008-2009

com0809.pdf

 

con0809.pdf

Aπαντήσεις

der0809.pdf

Aπαντήσεις

int0809.pdf

Aπαντήσεις

2009-2010

com0910.pdf

Aπαντήσεις

con0910.pdf

Aπαντήσεις

der0910.pdf

Aπαντήσεις

int0910.pdf

Aπαντήσεις

2010-2011

com1011.pdf

con1011.pdf

der1011.pdf

int1011.pdf

2011-2012

com1112.pdf

con1112.pdf

der1112.pdf

int1112.pdf

2012-2013

com1213.pdf

con1213.pdf

der1213.pdf

int1213.pdf

2013-2014

com1314.pdf

con1314.pdf

der1314.pdf

int1314.pdf

2014-2015

com1415.pdf

con1415.pdf

der1415.pdf

int1415.pdf

2015-2016

 

con1516.pdf

der1516.pdf

 int1516.pdf

Γ'

Τάξη

Γενική

Παιδεία

Σχ. Έτος  \ Κεφάλαιο

Συναρτήσεις

Στατιστική

Πιθανότητες

1999-2000

fun9900a.pdf     fun9900b.pdf

stat9900.pdf

 

2000-2001

 

 

 

2001-2002

fun0102a.pdf    fun0102b.pdf

stat0102a.pdf    stat0102b.pdf

prob0102.pdf

2002-2003

fun0203.pdf

stat0203.pdf

prob0203.pdf

2003-2004

fun0304.pdf

stat0304.pdf

stat0304.pdf

2004-2005

fun0405.pdf

stat0405.pdf

prob0405.pdf

2005-2006

fun0506.pdf

stat0506.pdf

prob0506.pdf

2006-2007

 

 

 

2007-2008

 fun0708.pdf

 stat0708.pdf

 prob0708.pdf

2008-2009

     

2009-2010

     

2010-2011

fun1011.pdf

stat1011.pdf

prob1011.pdf

Β'

Τάξη

Θετική

και

Τεχνολογική

Κατεύθυνση

Σχ. Έτος  \  Κεφάλαιο

Διανύσματα

Ευθεία

Κύκλος - Κωνικές τομές

Θεωρία Αριθμών

1998-1999

vec9899.pdf

lin9899.pdf

cir9899.pdf

num9899.pdf

1999-2000

vec9900.pdf

lin9900.pdf

cir9900.pdf

 

2000-2001

vec0001.pdf

lin0001.pdf

cir0001.pdf

 

2001-2002

 

 

 

 

2002-2003

vec0203.pdf

lin0203.pdf

con0203.pdf

num0203.pdf

2003-2004

vec0304.pdf

lin0304.pdf

con0304.pdf

num0304.pdf

2004-2005

vec0405.pdf

lin0405.pdf

cir0405.pdf         con0405.pdf

num0405.pdf

2005-2006

 vec0506.pdf

 lin0506.pdf

cir0506.pdf         con0506.pdf

num0506.pdf

2006-2007

 vec0607.pdf

 lin0607.pdf

cir0607.pdf        con0607.pdf

num0607.pdf

2007-2008

vec0708.pdf

 lin0708.pdf

cir0708.pdf         con0708.pdf

 num0708.pdf

2008-2009

 

     

2009-2010

       

2010-2011

       

2011-2012

vec1112.pdf

lin1112.pdf

cir1112.pdf         con1112.pdf

 

2012-2013

       

2013-2014

       

2014-2015

       

2015-2016

vec1516.pdf

     

Β'

Τάξη

'Αλγεβρα

Σχ. Έτος  \  Κεφάλαιο

Τριγωνομετρία

Πολυώνυμα

Πρόοδοι

Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση

1998-1999

trig9899.pdf

pol9899.pdf

 

 

1999-2000

 

 

 

 

2000-2001

 trig0001.pdf

poly0001.pdf

prog0001.pdf

 

2001-2002

 

 

 

 

2002-2003

trig0203.pdf

poly0203.pdf

prog0203.pdf

log0203.pdf

2003-2004

trig0304.pdf

poly0304.pdf

prog0304.pdf

log0304.pdf

2004-2005

trig0405.pdf

poly0405.pdf

prog0405.pdf

log0405.pdf

2005-2006

 

 

 

 

2006-2007

 

 

 

 

2007-2008

 

 

 

 

2008-2009

       

2009-2010

       

2010-2011

 

poly1011.pdf

prog1011.pdf

log1011.pdf

Β'

Τάξη

Γεωμετρία

Σχ. Έτος  \ Κεφάλαιο

Μετρικές Σχέσεις

Εμβαδά

Μέτρηση Κύκλου

1998-1999

metr9899.pdf

area9899.pdf

 

1999-2000

 

 

 

2000-2001

metr0001.pdf

area0001.pdf

 

2000-2001

 

 

 

2002-2003

metr0203.pdf

area0203.pdf

circ0203.pdf

2003-2004

metr0304.pdf

area0304.pdf

 

2004-2005

metr0405.pdf

area0405.pdf

 

2005-2006

 

 

 

2006-2007

 

 

 

2007-2008

 

 

 

2008-2009

     

2009-2010

     

2010-2011

metr1011.pdf

area1011.pdf

 

 

Τρίωρα

Διαγωνίσματα

Κατεύθυνσης

Γ' Λυκείου

Tα τρίωρα διαγωνίσματα. αφορούν τους μαθητές της κατεύθυνσης της Γ' τάξης. Τα

διαγωνίσματα αυτά, γίνονται αφ' ενός για να βοηθήσουν στην οργάνωση της μελέτης με την

επανάληψη και αφ' ετέρου για να προετοιμάσουν τα παιδιά για τις τελικές κρίσιμες εξετάσεις.

Τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου συστήματος εξετάσεων χρησιμοποίησα ένα μόνο τρίωρο

για το πρώτο μισό της ύλης ενώ τα επόμενα χρόνια δύο διαγωνίσματα. Χρησιμοποιούνται οι τρεις

πρώτες διδακτικές ώρες και με δανεισμό από συναδέλφους άλλων ειδικότήτων που ενδεχομένως

βοηθούν στην επιτήρηση. Τα διαγωνίσματα από το σχολικό έτος 2005-2006 και μετά έγιναν

από κοινού με τους υπόλοιπους διδάσκοντες του μαθήματος.

 

 Σχολικό 'Ετος

1ο Τρίωρο Διαγώνισμα.

 

 

Χρόνος: Μέσον Ιανουαρίου

 

 

Ύλη: Απότην αρχή έως και το ρυθμό μεταβολής

2ο Τρίωρο Διαγώνισμα.

 

 

Χρόνος: Τέλη Μαρτίου-Αρχές Απριλίου

 

 

Ύλη: Από το θεώρημα μέσης τιμής έως το τέλος

1999-2000

9900.pdf

 

2000-2001

0001.pdf

 

2001-2002

0102a.pdf            Απαντήσεις

0102b.pdf

2002-2003

0203a.pdf

0203b.pdf

2003-2004

0304a.pdf

0304b.pdf

2004-2005

0405a.pdf

0405b.pdf

2005-2006

0506a.pdf

0506b.pdf

2006-2007

0607a.pdf           Απαντήσεις

 0607b.pdf             Απαντήσεις

2007-2008

0708a.pdf           Απαντήσεις

 0708b.pdf             Απαντήσεις

2008-2009

0809a.pdf            Απαντήσεις

 0809b.pdf             Απαντήσεις

2009-2010

0910a.pdf            Απαντήσεις

 0910b.pdf              Απαντήσεις

2010-2011

1011a.pdf            Απαντήσεις

1011b.pdf               Απαντήσεις

2011-2012

                         1112a.pdf                                1112b.pdf     

2012-2013

1213a.pdf           Απαντήσεις

1213b.pdf

2013-2014

                         1314a.pdf           Απαντήσεις

1314b.pdf              Απαντήσεις

2014-2015

                         1415a.pdf           Απαντήσεις

1415b.pdf               Απαντήσεις  

2015-2016

1516a.pdf            Απαντήσεις

1516b.pdf               Απαντήσεις  

 

Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων 

Έχω συμπεριλάβει διάφορα θέματα προαγωγικών εξετάσεων που μετείχα στην σύνταξη τους. 'Ολα εκτός από τα θέματα του 2010 είχαν εκτός απο μένα και άλλους εισηγητές.

 

2005

Β'  'Αλγεβρα 2005-Εκφωνήσεις

 

2005

Β'  Γεωμετρία 2005-Εκφωνήσεις

 

2005

Β'  Κατεύθυνση 2005-Εκφωνήσεις

 

2006

Β'  Κατεύθυνση 2006-Εκφωνήσεις

 

2007

A'  Γεωμετρία 2007-Εκφωνήσεις

 

2007

Β'  Κατεύθυνση 2007-Εκφωνήσεις

 

2008

Β'  Κατεύθυνση 2008-Εκφωνήσεις

 

2010

A'  'Αλγεβρα 2010-Εκφωνήσεις

A'  'Αλγεβρα 2010-Απαντήσεις

2010

A'  Γεωμετρία 2010-Εκφωνήσεις

A'  Γεωμετρία 2010-Απαντήσεις

2011

Β'  'Αλγεβρα 2011-Εκφωνήσεις

Β΄ 'Αλγεβρα 2011-Απαντήσεις

2011

Β'  Γεωμετρία 2011-Εκφωνήσεις

Β'  Γεωμετρία 2011-Απαντήσεις

2012

A'  'Αλγεβρα 2012-Εκφωνήσεις.pdf  

2012

Β'  Κατεύθυνση 2012-Εκφωνήσεις.pdf  

 

 

gray16_back.gif Επιστροφή